Všeobecné obchodní podmínky

I. Všeobecné závazky

 1. Zhotovitel je povinen provést předmět díla sjednaný v příslušné smlouvě o dílo (dále též „smlouva“) v souladu se smluvními podmínkami. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení díla, že se seznámil s dokumentací objednatele včetně veškerých navazujících příloh a dokumentů, zpracovaných dalšími subjekty, které se týkají provedení díla a se všemi podklady, které mu objednatel poskytl a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně provést v projektem (nebo jinou obdobnou podkladovou dokumentací) předepsaném rozsahu; ujišťuje tedy objednatele, že je odborně způsobilý k provedení předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro věcné a včasné splnění předmětu smlouvy.
 2. Zhotovitel garantuje, že předmět plnění dle smlouvy obsahuje vše, co je potřebné k řádnému provedení díla, že jeho nabídka, která tvoří podklad pro uzavření smlouvy je správně, úplně a přiměřeně kalkulována, že ceny v cenových soupisech nebo na jiných místech ve smlouvě jsou postačující, aby byly přiměřeně kryty všechny výdaje, které byly způsobeny jeho smluvními závazky. Zhotovitel je při provedení díla vázán případnými pokyny objednatele a zavazuje se je plnit.
 3. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či dokumentaci, podle níž má být dílo prováděno. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
 4. Zhotovitel může pověřit provedením díla s předchozím souhlasem objednatele jinou osobu (subdodavatele) (§ 2589 NOZ). Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Je-li mezi objednatelem a zhotovitelem sjednána smluvní pokuta za zaviněné porušení povinnosti, přičítá se zhotoviteli i zaviněné porušení povinnosti tím, koho pověřil provedením díla (subdodavatelem), nebylo-li písemně dohodnuto jinak.

II. Dodržení zákonů a zákonných předpisů

 1. Zhotovitel bude ve všech záležitostech, vyplývajících z plnění smlouvy, dodržovat ustanovení příslušných zákonů a jiných zákonných norem. Zhotovitel bude vydávat veškerá oznámení a platit veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění jeho smluvních závazků, vyplývajících ze smlouvy.
 2. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že řádně plní své povinnosti vůči finančnímu úřadu (tj. řádně odvádí daně), správě sociálního zabezpečení, úřadu práce, zdravotní pojišťovně apod.
 3. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky stavebního povolení a nařízení příslušného stavebního úřadu, realizovat dílo dle příslušných ČSN, norem platných na území EU, technických podmínek, zvyklostí výrobců a dále v rozsahu stanoveném ve smlouvě a projektové (nebo jiné obdobné podkladové) dokumentaci. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady a odpovědnostní důsledky zhotovitel.
 4. Zhotovitel na své náklady získá veškerá povolení, licence nebo souhlasy nezbytné pro bezproblémovou realizaci jemu svěřeného díla.
 5. Zhotovitel je povinen na žádost předložit I) objednateli nebo II) úřadům či kontrolním orgánům veškerá potřebná osvědčení o schopnosti provádět nebo zajistit provádění díla. Jedná se zejména o registraci činnosti ve výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu oprávnění obecná i speciální k provádění prací zavázaných ve smlouvě (autorská osvědčení a jiná specifická přezkoušení pracovníků určených pro řízení prací a provádění díla apod.), certifikaci společnosti, licence a další doklady zhotovitele o schopnosti odborně provést smlouvou zavázané dílo.
 6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o prokazatelném proškolení zaměstnanců zhotovitele a subdodavatelů s podmínkami OŽP, BOZP – rizika, nakládání s chemickými látkami a přípravky, s odpady, opatřeními v případech havárií, nehod atd.
 7. Zhotovitel, který má sídlo mimo území České republiky a vysílá své zaměstnance k plnění úkolů v rámci svého plnění dle smlouvy na území České republiky – tzv. zahraniční zaměstnavatel, je povinen nejméně do 2 dnů přede dnem nástupu takovýchto zaměstnanců k výkonu práce objednateli písemně sdělit údaje nutné ke splnění informační povinnosti objednatele vůči Úřadu práce, a to zejména:
  • identifikační údaje vysílaného zaměstnance,
  • adresu vysílaného zaměstnance v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek,
  • číslo cestovního dokladu vysílaného zaměstnance a název orgánu, který jej vydal,
  • druh práce, místo výkonu práce a dobu, po kterou by měly být práce vykonávány a každou změnu těchto údajů vždy nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy nastala.
 8. Zhotovitel, který má sídlo mimo území České republiky a vysílá své zaměstnance k plnění úkolů v rámci svého plnění dle smlouvy na území České republiky – tzv. zahraniční zaměstnavatel, je povinen nejméně do 2 dnů přede dnem nástupu takovýchto zaměstnanců k výkonu práce objednateli doložit, že vysílání zaměstnanci jsou řádně přihlášeni k sociálnímu a zdravotnímu pojištění v zemi trvalého pobytu.

III. Staveniště, dodací a kvalitativní podmínky

 1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu nebo udržovací práce a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště. Není-li ujednáno jinak, staveniště vždy zahrnuje stavební pozemek, případně zastavěný stavební pozemek. Převzetím staveniště k provedení díla přejímá zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle pro objednatele až do doby jeho dokončení a předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje před převzetím staveniště prohlédnout a prozkoumat staveniště a jeho okolí a ujistit se o tvaru a charakteru staveniště včetně základových poměrů, o hydrologických a klimatických podmínkách, o rozsahu a charakteru prací, o rozsahu a charakteru materiálů, nezbytných pro provádění a dokončení díla a o možnostech přístupu na staveniště a na zařízení staveniště.
 2. Pokud bude zhotovitel využívat prostory a sklady objednatele, včetně energií, vody služeb a ostrahy, bude úhrada za jejich poskytnutí dohodnuta při přejímce staveniště a objednateli přísluší ze strany zhotovitele úhrada za jejich poskytnutí; není-li výše úhrady stranami při přejímce staveniště dohodnuta, platí, že zhotovitel je objednateli povinen zaplatit úhradu ve výši obvyklé v době uzavření smlouvy.
 3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 dnů před zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
 4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště i díla a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel je povinen dále dodržovat povinnosti, stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zejména dbát při uspořádání staveniště tak, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště, stanovené zvláštním právním předpisem (vl. nař. 101/2005 Sb.). Je povinností zhotovitele vymezit pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností a postupovat přitom podle zvláštních právních předpisů, upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, zejm. v souladu s vl. nař. č. 361/2007 Sb.
 5. Zhotovitel je povinen si nechat vytýčit podzemní vedení na základě jednotlivých vyjádření správců podzemních vedení, která mu předá objednatel. Jestliže podzemní vedení už jsou vytýčena, je zhotovitel povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Je povinností zhotovitele seznámit se s polohou všech existujících sítí (zejména elektrická vedení a stožáry či sloupy, telefonní vedení, odvodnění, vodovodní potrubí atd.) dříve, než začne se zemními nebo jinými pracemi, které by mohly do stávajících sítí zasáhnout; zhotovitel odpovídá za veškeré škody na sítích všeho druhu, které při provádění díla způsobí on nebo jeho subdodavatelé.
 6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. V případě umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů je povinností zhotovitele postupovat v souladu s vl. nař. č. 375/2017 Sb.
 7. Není –li ujednáno jinak, musí zhotovitel na vlastní náklady učinit opatření potřebná pro zajištění dodávky a rozvodu vody, paliv, světla a energie (dále též „média“) do všech míst, kde je toho zapotřebí pro jeho smluvní plnění (jednotlivá staveništní zařízení, provizoria, části stavebního díla aj.); předmětné náklady jsou zahrnuty v ceně díla, nebylo-li dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, dále je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a dodržovat podmínky uvedené v kapitole VIII. Je povinen udržovat čistotu i na veřejných komunikacích.
 8. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení, pokud nebude při převzetí stavby dohodnuto jinak.
 9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádán zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
 10. Nejpozději do 3 dnů po odstranění příp. vad a nedodělků dle přejímacího protokolu je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová (event. jiná podkladová) dokumentace či smlouva nebo dohoda stran. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši stanovené smlouvou. Pro případ, že ve smlouvě není sjednána výše smluvní pokuty, platí, že a) za každý započatý den prodlení s povinností vyklizení staveniště nebo b) za každý započatý den prodlení s úpravou či uvedením staveniště do smlouvou či dohodou sjednaného nebo dokumentací určeného stavu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla.

IV. Provádění díla

 1. Zhotovitel je povinen vést během provádění díla stavební deník. Do deníku bude denně provádět záznamy všech důležitých okolností v průběhu provádění díla, a zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o rozsahu a časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení díla příslušnými úřady či správními orgány. Dále řádně vyplní úvodní listy stavebního deníku (základní údaje, seznam dodavatelů, seznam základních dokladů, seznam dokumentace, přehled provedených zkoušek a měření, seznam ostatních dokumentů). Každá smluvní strana je povinna vyjádřit se k zápisům druhé smluvní strany do stavebního deníku, jež se jí týkají, nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne jejich zápisu, u prací bránících dalšímu postupu do 1 dne ode dne jejich zápisu, nebude-li dohodnuto jinak. Jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 2. Pokud zhotovitel zajišťuje k provedení díla dokumentaci movité věci (komponenty), manuály, výpočty, odpovídá za to, že věci (komponenty) jsou bez vad a dokumentace (výpočty, manuály) jsou správné a úplné. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením realizace díla technologický postup včetně harmonogramu prací. V průběhu výstavby zaznamenává zhotovitel veškeré případné změny, které vznikly při provádění předmětu díla do jednoho vyhotovení projektové dokumentace. Dílo nebude považováno za řádné a úplné pro účely přejímky, dokud tato dokumentace skutečného stavu nebude předána objednateli a jím schválena. Změny musí být vyznačeny a zaznamenány v jasné a snadno srozumitelné formě.
 3. Pověřený pracovník objednatele uvedený ve smlouvě je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smlouvy, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky ze strany zhotovitele, zjištěné v průběhu prací je oprávněn objednatel zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. Po dobu realizace díla budou rovněž prováděny kontroly, pochůzky TBK ze strany objednatele. V případě zjištění nedostatků, které budou zachyceny písemně ve stavebním deníku, je povinností zhotovitele takto zjištěné nedostatky závazně odstraňovat.
 4. Pověřený pracovník objednatele provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud pověřený zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné hospodářské škody nebo hrozí-li výrazné zhoršení kvality prováděného objektu stavby. Ustanovení článku IV.10 tím není dotčeno.
 5. Žádná část díla nesmí být zakryta nebo znepřístupněna bez souhlasu objednatele; zhotovitel musí objednateli poskytnout veškeré možnosti k prohlídce a změření jakékoliv části díla, která je připravována k zakrytí nebo znepřístupnění dříve, než je na ni umístěna jakákoliv jiná část díla. Zhotovitel oznámí objednateli minimálně tři pracovní dny předem, že taková část díla je hotova nebo připravena k prohlídce. Nedostaví-li se zástupce objednatele k prohlídce části díla, které má být zakryto nebo znepřístupněno ač byl řádně a včas vyzván, je právem zhotovitele v provádění díla pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací (části díla), je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo nebo jeho část zakryje nebo znepřístupní, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku.
 6. Dále je ujednáno, že zhotovitel odkryje jakoukoliv část díla nebo k ní umožní přístup, který bude objednatel požadovat. Poté zhotovitel uvede danou část díla do původního stavu a zajistí, aby byla funkční. Je-li zjištěno, že tato část díla byla provedena v souladu se smlouvou a příslušnou dokumentaci, stanoví objednatel po dohodě se zhotovitelem (nedojde-li k dohodě, určí předmětné náklady objednatel v jejich obvyklé ceně) výši zhotovitelových nákladů na odkrytí předmětné části díla, umožnění přístupu a uvedení do původního stavu a zajištění správné funkce. Takto stanovená výše nákladů bude přičtena ke smluvní ceně. V jakémkoliv jiném případě náklady nese zhotovitel.
 7. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a učinit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu.
 8. Je právem objednatele požadovat na zhotoviteli, aby odvolal z provádění díla fyzickou osobu, s níž je v pracovněprávním či jiném smluvním vztahu v případě, že tato fyzická osoba přes předchozí upozornění porušuje a) zásady BOZP b) povinnosti, stanovené právními předpisy c) smluvní povinnosti, které platí pro zhotovitele a jeho zaměstnance d) pravidla slušnosti a dobré mravy nebo je z jiných vážných důvodů objednatelem pokládána za nežádoucí; zhotovitel se zavazuje požadavku objednatele bez zbytečného odkladu vyhovět. Fyzická osoba, která byla odvolána z provádění díla nesmí být opět pověřena výkonem prací bez souhlasu objednatele. Osobu, odvolanou z provádění díla je zhotovitel povinen nahradit bez zbytečného odkladu.
 9. Je ujednáno právo objednatele dle potřeby vydávat pokyny pro :
  1. odstranění jakéhokoliv materiálu nebo provozního zařízení ze staveniště, a to tehdy nebo během takové doby, která bude v tomto pokynu specifikována. To se týká materiálu nebo provozního zařízení, které podle názoru objednatele není v souladu se smlouvou.
  2. náhradu patřičnými a vhodnými materiály nebo provozním zařízením.
  3. odstranění a patřičné opětovné provedení prací bez ohledu na předchozí zkoušky či předběžnou platbu za tyto práce v souvislosti s materiály, provozními zařízeními a pracovními postupy nebo dokumentací zhotovitele, a to tehdy, jestliže tyto práce nejsou podle názoru objednatele v souladu se smlouvou.
 10. Na základě pokynu nebo instrukce objednatele musí zhotovitel přerušit provádění prací na díle nebo na jakékoliv jeho části, a to na takovou dobu a takovým způsobem, který objednatel může považovat za nezbytný. Zhotovitel bude, pokud to bude podle názoru objednatele nezbytné, během tohoto přerušení prací patřičně dílo nebo jeho příslušné části ochraňovat a zabezpečovat.
 11. V případě, že zhotovitel a) vstoupí do likvidace b) je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (§ 3 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. ), na jeho majetek je prohlášen konkurs, jeho insolvence je řešena oddlužením nebo vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení c) není schopen plnit své peněžité závazky (§ 3 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb.) d) poruší více než dvakrát některou z povinností, stanovených smlouvou nebo těmito všeobecnými obchodními podmínkami, nebo e) nedodržuje termíny dílčích plnění, jenž byly mezi stranami sjednány, je právem objednatele od smlouvy odstoupit. V takovém případě může objednatel sám nebo prostřednictvím jiného dokončit dílo. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, není povinen zhotoviteli platit peněžité plnění (včetně škod) za provádění díla, resp. za činnost zhotovitele až do té doby, dokud dílo ( bude–li dokončováno ) nebude řádně dokončeno a dokud náklady na řádné provedení a dokončení (i s případným odstraněním vad) díla nebudou zcela zjištěny.

V. Předání a převzetí díla

 1. Řádně zhotovený předmět díla podle smlouvy zhotovitel předá objednateli v termínu dle smlouvy a objednatel, pokud pro vady nebo nedodělky díla neodmítne převzetí, předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme. Smluvní strany mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po řádně dokončených částech. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí.
 2. Za dokončení díla se považuje písemné předání díla zhotovitelem a jeho písemné převzetí objednatelem. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a termíny v něm uvedené za dohodnuté.
 3. Objednatel může dílo převzít i s vadami a nedodělky za podmínky, že se bude jednat o vady a nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému provozu zařízení (díla) a zároveň že bude mezi smluvními stranami vzájemně dohodnut termín jejich odstranění. Smluvní strany jsou povinny o této skutečnosti sepsat zápis, který bude nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí díla.
 4. K přejímce předmětu díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména následující doklady :
  • atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. – Zákon o technických požadavcích na výrobky
  • zápis o zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla
  • dokumentace skutečného provedení stavby, která bude obsahovat veškeré případné změny stavby, které byly v průběhu realizace stavby provedeny
  • revizní zprávy
  • provozní doklady k obsluze díla
  • stavební deník
  • a ostatní doklady nutné k úřední kolaudaci, případně další doklady, stanovené zvláštním právním předpisem.
 5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli, že dílo je připraveno k předání pouze tehdy, pokud je již řádně ukončeno. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 10.000,– Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
 6. Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými ČSN a smlouvou a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.

VI. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 1. Zaměstnanci zhotovitele a zaměstnanci jeho subdodavatelů jsou povinni dodržovat právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je povinen vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci zhotovitelské dokumentace, jejíž nedílnou součástí je technologický nebo pracovní postup. Zhotovitel odpovídá za to, že všechny jeho zaměstnanci a zaměstnanci jeho subdodavatelů jsou odborně a zdravotně způsobilí k potřebným pracovním činnostem. Platné doklady o odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců zhotovitele a jeho subdodavatelů musí být uloženy u zhotovitele a na požádání objednatele je zhotovitel povinen je bezodkladně předložit k nahlédnutí. Neprokázání odborné či zdravotní způsobilosti zaměstnanců zhotovitele nebo jeho subdodavatelů je důvodem k udělení okamžitého zákazu výkonu prací těmito osobami, objednatele zároveň opravňuje k udělení okamžitého zákazu vstupu těmto osobám do areálu objednatele nebo na staveniště, aniž by tyto skutečnosti měly vliv na řádné plnění povinností zhotovitelem. Zhotovitel je dále odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním příslušných ustanovení zákoníku práce, vl. nař. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a dalších platných právních předpisů.
 2. Zaměstnanci i zástupci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů kontrolních orgánů objednatele (bezpečnostní technik, energetik, pracovník kontroly jakosti, apod.), jakož i řídících pracovníků stavby (vedoucí zakázky). O zjištění porušování právních a ostatních předpisů BOZP, může kontrolní orgánů objednatele (bezpečnostní technik, energetik, pracovník kontroly jakosti, apod.), jakož i řídící pracovníci stavby (vedoucí zakázky) vypsat Záznam o zjištění nedostatků v oblasti BOZP, osoby zhotovitele jsou povinny tento zápis podepsat případně uvést své vyjádření. V případě zjištění porušování zásad „bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ zaměstnanci nebo zástupci zhotovitele je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokynů kontrolních orgánů, příp. zástupce objednatele včetně respektování zákazu práce či vykázání porušovatelů ze staveniště. Zhotovitel je povinen v případě, že plní současně s dalšími dodavateli na jednom pracovišti úkoly, navzájem se písemně informovat o vytvářených rizicích a navzájem spolupracovat při jejich odstraňování (§ 101/3 č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) a dále dodržovat povinnosti, zvlášť stanovené ust. § .101 až 105 ZP.
 3. Každé přerušení a opětovné zahájení práce musí zodpovědný pracovník zhotovitele oznámit příslušnému zástupci objednatele a pořídit o tom zápis ve stavebním deníku.
 4. Každý vzniklý pracovní úraz pracovníka, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím zhotovitele, musí odpovědný pracovník zhotovitele neprodleně ohlásit zástupci objednatele, aby objednatel měl okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností úrazu. V dalším postupuje dle nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o evidenci úrazů. Kopii záznamu o úrazu je povinen předat objednateli. Vznik úrazu zaznamená rovněž do stavebního nebo montážního deníku.
 5. Všechny právní subjekty zúčastněny na stavbě musí před zahájením práce zpracovat přehled o vytvářených rizicích, které vznikají pracovní činností jednotlivých dodavatelů na této akci dle § 101 č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a tento předat v písemné formě všem ostatních zaměstnavatelům, jejichž zaměstnanců se tato rizika mohou dotknout (záznam o předání a seznámení do montážního stavebního deníku, deníku BOZ).
 6. Technologie objednatele se vyznačují riziky ohrožení zdraví, zejména nebezpečím:
  • mechanickým (zachycení, stlačení, udeření) od stavebních a jiných strojů, technologických zařízení (stroje na zpracování materiálu, pohony, obslužné stroje, tvářecí stroje a jiná zařízení);
  • z hořlavých kapalin a plynů;
  • z energetických médií (elektřina, průmyslové plyny, tlaková zařízení);
  • z provozovaných a používání dopravních technologií (silnice, železnice, jeřábová doprava, transportní zařízení);
  • z působení chemických a fyzikálních škodlivin (prach, hluk, vibrace, …);
  • z uspořádání pracoviště (nedostačující manipulační pracovní plocha, práce ve stísněném prostoru, …);
  • pádu na komunikacích pro možné opotřebení a znečištění;
  • z nedodržení ergonomických zásad (zvedání a přenášení břemen, mikroklimatické podmínky – teplo, chlad, vlhkost vzduchu)
  • pádu z výšky

   

 7. Zhotovitel, musí splnit zejména tyto základní bezpečnostní pokyny:
  1. Před zahájením práce musí dojít k písemnému předání pracoviště, minimálně formou zápisu do stavebního (montážního) deníku; zápis musí ( viz též § 3 odst. 3 vl. nař. č. 591/2006 Sb.), obsahovat zejména všechny známé skutečnosti, jenž jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob, zdržujících se na staveništi, event. pracovišti. Součástí předání musí být:
   • vymezení pracoviště
   • stanovení přístupových, případně únikových cest
   • stanovení odpovědných osob zhotovitele a objednatele a určení osoby, která koordinuje opatření BOZ
   • vzájemné písemné informace objednatele a žadatele o rizicích a opatřeních před jejich působením, která svojí činností vytváří na pracovišti, tyto informace musí být na pracovišti přístupné.

   Bez písemného předání pracoviště včetně informací o rizicích nesmí zhotovitel zahájit práci.

  2. Odpovědní pracovníci zhotovitele (technici, stavbyvedoucí, vedoucí montážních čet, mistři, předáci) jsou povinni před zahájením prací absolvovat instruktáž u objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby s informacemi z instruktáže a technologickými nebo pracovními postupy v rozsahu, který se jich týká, byli prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů.
  3. Zhotovitel je povinen před zahájením prací určit a oznámit objednateli odborně způsobilou osobu odpovědnou v oblasti prevence rizik, včetně sdělení kontaktů na tuto osobu. Tato odborně způsobilá osoba je partnerem vedoucího zaměstnance objednatele a bezpečnostního technika v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a je odpovědná za výkon dohledu nad dodržováním zásad bezpečnosti práce u činností, vykonávaných zhotovitelem nebo jeho subdodavateli.
  4. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů se mohou zdržovat jen na určených pracovištích a prostorech, kde plní své pracovní povinnosti. Pobyt na jiných místech je přísně zakázán.
  5. Každá pracovní skupina zhotovitele musí mít předem určeného vedoucího jako osobu odpovědnou za organizaci práce dané pracovní skupiny a za dodržování těchto „Všeobecných obchodních podmínek“ zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů. Jmenování odpovědného pracovníka je povinností zhotovitele i v případě, že se jedná o dvoučlennou pracovní skupinu. Vedoucí pracovní skupiny musí být určen zhotovitelem a zveřejněn zápisem ve stavebním deníku s uvedením tel. kontaktu a v případě jeho nepřítomnosti na pracovišti musí být zajištěna jeho dosažitelnost po celou dobu výkonu práce dané pracovní skupiny;
  6. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů jsou povinni používat při práci ochranné pracovní prostředky a pomůcky na základě identifikovaných rizik provozované činnosti. Fyzické osoby, jenž pro zhotovitele vykonávají činnosti v pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu musí na staveništi používat osobní ochranné pomůcky a prostředky po celou dobu výkonu činnosti jako ochranu té části těla, která je prováděnou činností ohrožena. V podmínkách výrobních provozů jsou minimálním vybavením ochranná přilba, ochranný pracovní oděv, pevná pracovní obuv a čiré ochranné brýle, všichni zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů musí být viditelně označeni obchodní firmou či jiným označením osoby, jejímž jménem vykonávají svou činnost; ustanovení zvláštních právních předpisů, (kupř. vl. nař. č. 362/2005 Sb.) týkající se vybavení zaměstnanců zhotovitele ochrannými pomůckami tím nejsou dotčena a jejich dodržování je povinností zhotovitele.
  7. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti (staveništi) a dodržování povinností, stanovených vl. nař. č. 591/2006 Sb.). Zejména je povinen zajistit průběžný odvoz stavebních sutin či materiálů, které se vyskytnou během provádění prací, na dohodnutá místa uvedená v zápise o předání pracoviště nebo staveniště. Dále je zhotovitel povinen zajistit zabezpečení výkopů všeho druhu, pracovních prostor, míst ohrožených pádem předmětů, překážek na komunikacích a podobně.
  8. V případech, kdy prováděné práce zasahují do průjezdného profilu koleje a jedná se o práce, při kterých je nezbytný průchod kolejištěm nebo při kterých dochází k omezení či narušení schůdného prostoru pro posunovače u kolejí normálního rozchodu do vzdálenosti 3000 mm od osy koleje a výšky 6 m nad temenem kolejnice a u kolejí úzkého rozchodu do vzdálenosti 2300 mm od osy koleje a výšky 4 m nad temenem kolejnice, k narušení stability kolejového svršku, případně hrozí-li jiné nebezpečí, je zhotovitel povinen se zástupci železnice dohodnout potřebné bezpečnostní zásady a postupy.
  9. Pokud práce zasahují do vnitropodnikových komunikací nebo je narušují, je zhotovitel povinen předem písemně dohodnout postup práce a bezpečnostní opatření s objednatelem, případně přímo s vlastníkem, správcem či provozovatelem komunikace nebo s technickým dozorem správce komunikace příslušným dle rajónového plánu objednatele a komunikaci zabezpečit dle předpisů.
  10. Napojení na odběr energie a médií z provozních sítí může zhotovitel nebo provést pouze s vědomím a souhlasem dotčeného subjektu. Stejné pravidlo platí pro případ použití provozního zařízení nebo nářadí.
  11. Dočasné stavební konstrukce (lešení):
   • Zhotovitel provádějící stavbu lešení (dále jen „zhotovitel lešení“) je povinen provádět stavbu lešení v souladu s požadavky, jenž jsou stanoveny právními předpisy. Odpovídá za jejich dodržování a za škody, způsobené svou provozní činností
   • Každé lešení je nutno technicky dokumentovat; odpovědnost za řádnou a úplnou dokumentaci nese zhotovitel.
   • Před započetím stavby lešení je zhotovitel lešení povinen projednat s dotčenými subjekty jeho umístění v požadovaných prostorech.
   • Dokončené lešení předává zhotovitel lešení objednateli písemnou formou pouze v případě, kdy je předmětem díla zhotovení lešení.
   • Zhotovitel lešení odpovídá za bezpečné provedení lešení podle technické dokumentace a platných předpisů, provádění odborných prohlídek a odstraňování zjištěných závad a nedostatků, které zapisuje ve stavebním nebo montážním deníku. Nemůže-li při odborné prohlídce ihned odstranit závady, informuje všechny smluvní partnery o nutnosti přerušit práce na lešení do doby odstranění závad. Informaci o závadách zapisuje v montážním deníku.
   • Zhotovitel lešení po odstranění závad prokazatelně (zápisem ve stavebním nebo montážním deníku) informuje smluvního partnera o odstranění závady.
   • Demontáž lešení zajišťuje zhotovitel svým nákladem a na svou odpovědnost, není-li výslovně ujednáno jinak.
  12. Staveniště a samostatné prostory pracovišť musí být oploceny a zabezpečeny ve smyslu NV 591/2006 Sb. (viz čl. III. VOP), případně dle dalších pokynů objednatele.
 8. Zhotovitel bere na vědomí zákaz požívání alkoholických nápojů a zneužívání návykových látek, zákaz vstupu na staveniště pod vlivem těchto látek a zákaz jejich donášení do prostor staveniště a areálu objednatele.
 9. Zhotovitel je povinen zajistit k výzvě objednatele, aby se objednatelem určené jednotlivé fyzické osoby, jenž pro zhotovitele vykonávají činnosti v pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu podrobily zjištění, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. V případě porušení povinnosti zhotovitele zajistit k výzvě objednatele, aby se objednatelem určené jednotlivé fyzické osoby, jenž pro zhotovitele vykonávají činnosti v pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu podrobily zjištění, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,– Kč za každý jednotlivý případ a zároveň nese veškeré odpovědnostní důsledky za případně vzniklé škody či újmy. Ust. čl. XI.6 platí i zde.

VII. Požární ochrana (PO)

 1. Zhotovitel přebírá veškeré povinnosti, stanovené zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a prováděcími předpisy, zejm. vl. nař. č. 172/2001 Sb. Je odpovědný za dodržování předpisů v oblasti požární ochrany a zajišťuje, aby tyto předpisy byly dodržovány i jeho subdodavateli.
 2. Zaměstnanci a zástupci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů a podrobit se působnosti kontrolních orgánů objednatele v oblasti požární ochrany (dále jen PO) dle obecných i interních předpisů objednatele pro výkon dané kontrolní činnosti. Pravomoci tohoto kontrolního orgánu objednatele má technik PO a vedoucí stavby.
 3. Povinnosti zhotovitele jsou zejména:
  • respektovat zásady PO, plnit a dodržovat právní předpisy a technické normy s PO související
  • stanovit protipožární opatření a vyžadovat zajištění PO při provozování činnosti nebo objektů se zvýšeným požárním nebezpečím (týká se i vztahu k subdodavatelům)
  • zajistit, aby jeho zaměstnanci a subdodavatelé byli před vstupem na staveniště a před započetím práce proškoleni o PO dle vyhl. č. 246/2001 Sb.,
  • vyžadovat, aby při provozování činnosti nebo objektů se zvýšeným požárním nebezpečím byly tyto objekty požárně zabezpečeny (hasící prostředky, únikové cesty, požární dozor)
  • předložit objednateli písemné hlášení o každém vzniklém požáru na pracovištích předaných zhotoviteli. Tato povinnost nezbavuje zhotovitele povinnosti ohlásit vznik požáru příslušným státním orgánům
  • provádět kontrolní činnost ve svých objektech v souladu s předpisy o PO
  • zajišťovat následný dozor po ukončení svářečských a ostatních prací se zvýšeným nebezpečím ve smyslu ČSN pro svařování.
 4. Činnosti a objekty se zvýšeným požárním nebezpečím jsou uvedeny v zákoně č. 133/85 Sb., PO ve znění změn a doplňků, případně v prováděcích právních předpisech.

VIII. Životní prostředí a odpadové hospodářství

 1. Zhotovitel, případně jeho subdodavatelé jsou povinni při plnění svého závazku ze smlouvy, při své činnosti a postupech dodržovat platné právní požadavky legislativy ČR a ostatních předpisů a norem v oblasti ochrany životního prostředí. Zejména dle znění zákonů, vyhlášek, nařízení apod. v oblasti nakládání s odpady, nakládání s chemickými látkami a přípravky, v oblasti ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany půdy, ochrany krajiny atd.
 2. Při neplnění povinností zhotovitele, případně jeho subdodavatelů, v souvislosti s dodržováním právních a jiných požadavků platných v oblasti ochrany životního prostředí při jeho činnosti, tento plně nese následný možný finanční postih od České inspekce životního prostředí a dalších kontrolních úřadů v oblasti ochrany životního prostředí. Případné veškeré postihy a náklady spojené s nápravnými opatřeními budou na zhotoviteli objednatelem uplatněny.
 3. Zhotovitel se zavazuje předem písemně informovat objednatele o všech aspektech svých činností, služeb a výrobků, které mají nebo mohou mít významné dopady na životní prostředí.
 4. Zhotovitel se zavazuje, že vlastní stavební mechanizace bude ve vyhovujícím technickém stavu. To znamená, že nebude docházet k únikům provozních náplní, mechanizace bude vybavena prostředky pro sanaci jejich případného úniku (sorbenty, záchytné vany apod.) a obsluha mechanizace bude zhotovitelem prokazatelně proškolena o opatřeních v případech havárií tohoto druhu, k odvrácení ekologické škody, příp. ke snížení možných následků.
 5. Pokud s realizaci činností, výrobků, nebo služeb je spojeno vysoké riziko úniku nebezpečných chemických látek nebo přípravků, které ohrožují životní prostředí, musí zhotovitel připravit potřebné množství a druhy zásahových prostředků. Místo jejich uložení na staveništi musí konzultovat s objednatelem. Příp. „Plán havarijních opatření“ zhotovitele, kterým bude řídit řešení možných havarijních situací předloží před zahájením prací na staveništi k nahlédnutí objednateli.
 6. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele poskytnout seznam nebezpečných chemických látek a přípravků a kopie bezpečnostních listů, se kterými na stavbě nakládá dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění. Zhotovitel je povinen prokazatelně proškolit své zaměstnance a nebo subdodavatele o způsobu jejich používání, o rizicích při nakládání s nimi apod., dle bezpečnostních listů nebo písemných pravidel.
 7. Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby. Při kácení dřevin, které bude projednáno s investorem nebo jeho zástupcem již v rámci územního řízení a stavebního povolení dle uvedeného zákona, musí zhotovitel dodržovat stanovené podmínky uvedené v povolení pro kácení (např. vegetační klid apod.).
 8. Zhotovitel, příp. subdodavatelé jsou povinni udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi a přístupových cestách.
 9. Zhotovitel a příp. jeho subdodavatelé jsou povinni, pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, na své náklady odstraňovat odpady, které vznikly při jejich činnosti. Je povinen zajistit nakládání se vzniklými odpady a jejich následné odstranění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a návaznými prováděcími vyhláškami, v platném znění.
 10. Zejména je zhotovitel povinen zřídit a označit shromažďovací místa jednotlivých druhů odpadů, třídit odpady dle jednotlivých druhů a kategorií a shromažďovat je v označených nádobách (kontejnerech) k tomu určených.
 11. Zhotovitel je povinen předávat odpady pouze oprávněným osobám, které mají oprávnění pro nakládání s danými druhy odpadů.
 12. Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající ze zákona (evidenci produkce odpadů, evidenci přepravy nebezpečných odpadů, identifikační listy nebezpečných odpadů, evidenci předání odpadů oprávněným osobám, základní popisy odpadů, příp. jejich chemické analýzy apod.). Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen tuto evidenci předložit. O způsobech nakládání s odpady je povinen prokazatelně seznámit všechny své zaměstnance a subdodavatele.
 13. Zhotovitel je povinen umožnit pověřenému zaměstnanci objednatele vstup do svých prostor staveniště za účelem kontroly dodržování platné legislativy. Dále je povinen povolit pověřenému zaměstnanci objednatele audit vlastní prohlídkou. Cílem auditu bude zjišťování naplňování shody s právními požadavky v oblasti ochrany ŽP a ustanovení těchto podmínek. Audit bude oznámen zhotoviteli minimálně 7 dní předem.
 14. Jakékoliv kontroly, změny, závady apod. na stavbě v oblasti ekologických dopadů a ochrany životního prostředí musí zhotovitel zapisovat do stavebního deníku.

IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

 1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost předmětu díla zhotoveného v rozsahu stanoveném ve smlouvě a zaručuje se, že dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem a v jakosti, která bude odpovídat příslušným ČSN, normám platným na území EU, technickým podmínkám, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů.
 2. Na celé provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku (záruka za jakost). Záruční doba činí 60 měsíců, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
 3. Záruční doba začíná plynout po odstranění všech vad a nedodělků na díle zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla. Po dobu záruky zaručuje zhotovitel, že dílo bude mít dohodnuté, jinak obvyklé vlastnosti a bude způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu.
 4. Je ujednáno, že zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady, která brání provozu, nejpozději do 24 hodin /pokud není ve smlouvě stanoveno jinak/ poté, kdy mu byl výskyt takové vady oznámen; při porušení této smluvní povinnosti zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,– Kč za každou započatou hodinu prodlení, přičemž objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením této povinnosti zhotovitele a je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
 5. Zhotovitel je povinen u vady bránící provozu, nejpozději do 3 dnů po oznámení výskytu vady písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.
 6. Nedojde-li k dohodě o lhůtě odstranění reklamované vady, musí být tato odstraněna nejpozději do 14 dnů, pokud jde o vadu, která nebrání provozu; vady bránící provozu musí být odstraněny bezodkladně, přičemž zhotovitel je povinen vyvinout k odstranění vady bránící provozu veškeré možné úsilí. Pro případ výskytu vady bránící provozu nahlásí již v návrhu smlouvy zhotovitel konkrétní osobu a číslo faxu, na který je možno zaslat oznámení o výskytu vady.
 7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
 8. Je ujednáno, že zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady, která nebrání provozu, nejpozději do 180 hodin /pokud není ve smlouvě stanoveno jinak/ poté, kdy mu byl výskyt takové vady oznámen; při porušení této smluvní povinnosti zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,–Kč za každou započatou hodinu prodlení, přičemž objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením této povinnosti zhotovitele a je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
 9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí třetí nestranné osoby, na které se smluvní strany shodnou a budou její závěry respektovat nebo do rozhodnutí soudu.
 10. Nenastoupí-li zhotovitel k řešení a odstranění reklamované vady včas, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady pak uhradí zhotovitel objednateli.
 11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jim reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahují záruční podmínky, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškerou vzniklou škodu v souvislosti s odstraněním vady.
 12. Oprávněně reklamované vady odstraňuje zhotovitel bezúplatně, na svůj náklad a nebezpečí.
 13. Na oprávněně reklamované vady v záruční lhůtě se záruční lhůta prodlužuje o dobu od oznámení výskytu vady do doby odstranění reklamované vady. Převzetí odstranění reklamované vady bude provedeno mezi smluvními stranami vždy písemně.

X. Fakturace, platební podmínky

 1. Právo na zaplacení ceny zhotoviteli vzniká zásadně na základě odsouhlaseného soupisu prací, který slouží jako podklad pro fakturaci není-li mezi stranami dohodnuto jinak. Konečná faktura vystavená zhotovitelem musí být doložena podepsaným protokolem o předání a převzetí kompletního předmětu díla objednatelem.
 2. Splatnost veškerých faktur – daňových dokladů je 60 dnů od data jejich doručení objednateli, pokud není v SoD uvedeno jinak.
 3. Zásadně odmítáme faktury, ve kterých jsou sdruženy dávky dvou nebo více objednávek.
 4. Faktury budou obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména zákonem o účetnictví a zákonem o dani z přidané hodnoty; obsahují číslo účtu, na který má být platba provedena. Pokud je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), každá jím vystavená faktura – daňový doklad bude obsahovat DPH v příslušné výši. Na faktuře bude vždy vyznačena výše pozastávky, byla-li sjednána.
 5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez proplacení fakturu, která neobsahuje dohodnuté údaje nebo náležitosti stanovené 1) právním předpisem, 2) objednatelem 3) nebo má jiné závady v obsahu.

  Požadované obsahové a přílohové náležitosti faktury vyžadované objednatelem:

  • ke každé faktuře bude přiložena kopie předmětné objednávky,
  • na každé faktuře bude uveden název celé stavby a celé číslo objednávky, smlouvy
  • ke každé faktuře bude přiložen potvrzený zjišťovací protokol a soupis provedených prací

  V případě dílčího plnění dodávky musí dodavatel k faktuře doložit zjišťovací protokol, ze kterého bude zřejmé následující:

  • celkový objem objednávky
  • plnění v daném měsíci nebo danou fakturou (dílčí fakturace)
  • plněno od počátku až dosud
  • zbývá ještě dodat
 6. Ve vrácené faktuře musí objednatel vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.
 7. Případné vícepráce musí zhotovitel projednat s objednatelem před jejich realizací. Odsouhlasené vícepráce se musí zapsat do SoD formou dodatku, není-li stanoven jiný způsob. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasného stanoviska osoby odpovědné jednat za objednatele o své újmě, odchylně od smlouvy o dílo, se do seznamu prací a dodávek nesmí zařadit. Úhrada těchto prací a dodávek se provede jen tehdy, jestliže je objednatel uzná dostatečně za nutné nebo žádoucí příslušným dodatkem k původní smlouvě.
 8. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postupovat pohledávky vzniklé z plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní. V případě porušení tohoto závazku zhotovitelem je tento povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20% nominální hodnoty postoupené pohledávky, přičemž objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením této povinnosti zhotovitele a je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení vyúčtování ze strany objednatele.
 9. Jiná forma úhrady, např. zápočet, splátkový kalendář, směnky, apod. je možná jen s písemným souhlasem objednatele.
 10. Objednatel je oprávněn z faktury – daňového dokladu pozastavit (zadržet) částku ve výši až do 10% z celkové ceny díla (bez DPH). Pozastávka (zádržné) až do výše 5% bude uvolněna a uhrazena po doručení písemné žádosti zhotovitele s doložením oboustranně odsouhlaseného zápisu o řádném dokončení díla bez vad a nedodělků/ zápisu o odstranění všech vad a nedodělků, které byly při předání díla zjištěny; zůstatek bude uvolněn po uplynutí záruční lhůty na základě písemné žádosti zhotovitele. Takto zadržené částky budou objednatelem ve prospěch zhotovitele uhrazeny za předpokladu jejich uvolnění ze strany investora/vyššího objednatele ve prospěch objednatele; objednatel není v takovém případě vůči zhotoviteli v prodlení.
 11. Objednatel není v prodlení, pokud neuhradí fakturu zhotovitele ve sjednaném termínu splatnosti z toho důvodu, že fakturované plnění nebylo zaplaceno investorem/vyšším objednatelem; pro tento případ je ujednán náhradní termín pro zaplacení faktury (prodloužená doba splatnosti), a to tak, že objednatel zaplatí fakturované plnění ve lhůtě do 5 pracovních dnů následujících po dni úhrady příslušné částky investorem/vyšším objednatelem.
 12. Zhotovitel se zavazuje splnit svou daňovou povinnost, týkající se DPH, která mu vyplyne z uskutečnění zdanitelného plnění a prohlašuje, že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by mohly být překážkou splnění uvedeného závazku.
 13. Zhotovitel poskytující služby stavebních nebo montážních prací je odpovědný za stanovení správného daňového režimu v souladu s platným zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).

  Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad. V případě, že na základě poskytnutých plnění budou fakturovány stavební nebo montážní práce v režimu § 92e ZDPH (režim přenesení daňové povinnosti) bude na daňovém dokladu uvedeno sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel vč. uvedení šestimístného číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 odpovídající poskytnutému plnění zhotovitele.

  Pokud správce daně oprávněně zpochybní u objednatele příslušný daňový režim u stavebních nebo montážních prací, je zhotovitel povinen vystavit opravný daňový doklad a DPH uhradit nebo požadovat její úhradu po objednateli. Vzájemné závazky, vzniklé z důvodu opravy DPH, budou splněny ve lhůtě do 14 dnů ode dne vystavení opravného daňového dokladu. Bude-li objednatel rozhodnutím správce daně uložena povinnost k úhradě úroků z prodlení nebo jiné sankce z důvodu nesprávně vystaveného daňového dokladu, je zhotovitel povinen nahradit objednateli veškerá plnění, která objednatel z tohoto titulu správci daně zaplatil či jinak odvedl.

XI. Smluvní pokuty

 1. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. II, VI, VII, VIII těchto „Všeobecných obchodních podmínek“ je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši stanovené Sazebníkem smluvních pokut (viz. příloha č. 2 těchto VOP) za každé jednotlivé porušení povinností. Budou–li objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu (ÚP, ČIŽP, MěÚ, KÚ MsK apod.) pokuty podle platné legislativy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit takto vzniklou škodu.
 2. V případě, že zhotovitel nenastoupí k provádění prací v termínu uvedeném v objednávce nebo ve smlouvě, a to i přesto, že mu to bylo objednatelem umožněno, má objednatel právo účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu až do výše 10% z celkové ceny díla nebo smluvní pokutu ve výši 10.000,–Kč za každý den prodlení se splněním závazku zhotovitele nastoupit k provádění prací. O tom, jaká varianta bude použita rozhodne objednatel. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele plnit řádně a včas a je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
 3. V případě, že zhotovitel nedodrží konečný termín provedení díla a jeho předání objednateli, či některý z dílčích termínů provedení díla, smluvně určených, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele plnit řádně a včas a je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
 4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky ze zápisu o předání a převzetí dokončeného díla v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 5.000,– za každý započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady či nedodělku; přičemž objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením této povinnosti zhotovitele a je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
 5. Smluvní pokuta pro případ vady díla činí 1% z cena díla.
 6. Za neuhrazení odsouhlasené faktury v termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,02% z neuhrazené částky.
 7. Pro všechny smluvní pokuty mezi účastníky sjednané platí, že objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody, způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel je dále oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen smluvní pokutu zaplatit i tehdy, jestliže porušení povinnosti nezavinil (§ 2048 a násl. NOZ); v takovém případě je však oprávněn požádat věřitele o prominutí smluvní pokuty.

XII. Vlastnická práva, nositelství nebezpečí vzniku škod

 1. Jestliže zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil, zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci a je jejím vlastníkem, nestanoví-li smlouva něco jiného.
 2. Na zhotovitele přechází nebezpečí škody na věci, jenž je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, nikoli však vlastnické právo k ní, nestanoví-li smlouva něco jiného.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Pojištění – zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele předložit kopii pojistné smlouvy o pojištění majetku /zásob/ a pro případ škod způsobených na díle, vadou projektu na díle, okolním zařízení objednatele.
 2. Zhotovitel se zavazuje uzavřít k žádosti objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od doručení žádosti pojistné smlouvy, jejichž obsahem bude pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou jeho činností, případně pojištění majetku zhotovitele (to vše v souvislosti s předmětem smluvního plnění), přičemž pojistné smlouvy se zavazuje zhotovitel uzavírat tak, že limity pojistných plnění má právo stanovit, nebude-li dohodnuto jinak, zhotoviteli objednatel.
 3. Poruší-li zhotovitel povinnost uzavřít k žádosti objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od doručení žádosti pojistné smlouvy, jejichž obsahem bude pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou jeho činností, případně pojištění majetku zhotovitele dle článku XIII.2. těchto všeobecných obchodních podmínek, je právem objednatele odstoupit od smlouvy.
 4. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající, zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění („NOZ“), a právními předpisy ČR.
 5. Pojistnou smlouvu či pojistné smlouvy týkající se odpovědnosti zhotovitele za způsobení škody a pojištění majetku se zhotovitel zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu trvání smlouvy. Jestliže zhotovitel pojištění předpokládané těmito obchodními podmínkami neuzavře nebo uzavřenou pojistnou smlouvu neudržuje v platnosti, potom a v každém takovém případě může objednatel uzavřít a udržovat v platnosti jakoukoli pojistku a platit jakékoliv pojistné nutné pro dané účely; je ujednáno, že v takovém případě objednatel má právo takto zaplacené pojistné započíst na splatné peněžité závazky vůči zhotoviteli a pokud nedojde k zápočtu, zavazuje se zhotovitel relutum, které odpovídá uhrazenému pojistnému, bez zbytečného odkladu po doručení výzvy objednatele objednateli uhradit.
 6. Zhotovitel odpovídá za pečlivé prostudování těchto všeobecných obchodních podmínek a smlouvy tak, aby mu byl jasný rozsah díla a prací, spojených s jeho prováděním; odpovídá rovněž za to, že podrobně a s náležitou odbornou péčí prostuduje veškerou podkladovou dokumentaci (včetně výkresů, technické specifikace apod.), aby dílo mohlo být prováděno řádně.
 7. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním těchto obchodních podmínek přednost.
 8. Zhotovitel je povinen prokazatelně seznámit s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami všechny své zaměstnance a subdodavatele.

V Ostravě dne 22.02.2018